Free

đ0/ tháng

 • Xem thông tin 1000 TKQC
 • Tìm kiếm & đổi tên TKQC
 • Theo dõi dư nợ realtime
 • Xuất TKQC & chiến dịch ra EXCEL
 • Xóa thành viên ẩn trong TKQC/BM
 • Xóa thành viên ẩn/hiện trong BM dòng 2
 • Phân quyền trong TKQC/BM
 • Đổi hàng loạt info TKQC
 • Quy đổi tiền tệ sáng USD/VND
 • Xem tổng đã thanh toán của từng TKQC
 • Kiểm tra TKQC cấp tín dụng
 • Share Pixel
 • Xem thông tin BM
 • Lọc bình luận facebook
 • Kháng 902 (page,nick,tkqc,bm)
 • Xóa thành viên trong fanpage
 • Lấy UID facebook/tiktok...
 • 2 nick FB đăng nhập 1 lúc
Trải nghiệm ngay

Pro

đ299k/ tháng

 • Xem thông tin toàn bộ TKQC
 • Tìm kiếm & đổi tên TKQC
 • Theo dõi dư nợ realtime
 • Xuất TKQC & chiến dịch ra EXCEL
 • Xóa thành viên ẩn trong TKQC
 • Xóa thành viên ẩn/hiện trong BM dòng 2
 • Phân quyền trong TKQC/BM
 • Đổi hàng loạt info TKQC
 • Quy đổi tiền tệ sáng USD/VND
 • Xem tổng đã thanh toán của từng TKQC
 • Kiểm tra TKQC cấp tín dụng
 • Share Pixel
 • Xem thông tin BM
 • Lọc bình luận facebook
 • Kháng 902 (page,nick,tkqc,bm)
 • Xóa thành viên trong fanpage
 • Lấy UID facebook/tiktok...
 • 5 nick FB đăng nhập 1 lúc
Nâng cấp ngay

Xóa quản trị viên ẩn trong TKQC:
Hình ảnh khác:

Văn bản gốc