Định dạng link Facebook / Tiktok / Youtube được hệ thống chấp nhận

 • https://www.facebook.com/example
 • https://m.facebook.com/example
 • https://facebook.com/example
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=888888
 • https://www.facebook.com/888888
 • https://www.tiktok.com/example
 • https://tiktok.com/example
 • https://www.youtube.com/c/example
 • https://youtube.com/c/example
 • https://www.youtube.com/channel/UCrL5tPiufFo2AR8cjly7yuQ
 • https://youtube.com/channel/UCrL5tPiufFo2AR8cjly7yuQ

Văn bản gốc