Khách truy cập (Khách!)

Quản Trị Viên

08:36 • 10/05/2022 •


Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

23:37 • 27/05/2022 •

EXTENSION FAST FACEBOOK
Check Ads Report
🔶. Hiển thị thông tin tài khoản quảng cáo (tên tài khoản, dư nợ, limit, ngưỡng, tổng chi tiêu, thông tin thanh toán...).
🔷. Hiển thị thông tin tài khoản trong tab AdsManger và trong cài đặt thanh toán.
🔶. Phân quyền TKQC (Thêm / Xóa) thành viên trong tài khoản quảng cáo hàng loạt.
🔷. Xóa thành viên (admin) ẩn trong TKQC (cả TKCN/TKBM).
🔶. Xóa all admin ẩn = 1 click.
🔷. Đổi tên tài khoản và tìm kiếm theo tên hoặc ID hoặc trạng thái.
🔶. Đổi thông tin TKQC hàng loạt (tên, tiền, múi giờ, quốc gia, thuế).
🔷. Thông báo TKQC nào đã sống lại sau khi kháng nghị.
🔶. Xuất file excel tất cả tài khoản quảng cáo.
🔷. Xuất file excel tất cả chiến dịch đã chỉ định hoặc hẹn giờ tự động xuất excel sau khoảng thời gian.
🔶. Share Pixel nhiều TKQC = 1 click.
🔷. Xem và xuất excel bảng thông tin all tài khoản doanh nghiệp (BM).
🔶. Check và xóa admin ẩn trong BM.
🔷. Thông Báo TKQC nào vô hiệu hóa mà sống lại.
🔶. Chuyển đổi tất cả tiền tệ về VND / USD. Có tool riêng trong cài đặt thanh toán.
🔷. Kiểm tra danh sách TKQC đã được cấp tín dụng.
🔶. Xem và đặt lại giới hạn chi tiêu của TKQC. New
Export Comments
Xuât bình luận các bài (video, post) của facebook ra file excel.
Xóa thành viên ẩn hiện trong page
Cần có cookie của nick quản trị viên fanpage. Có thể thực hiện trên web https://ffb.vn/remove-ad
Kháng 902 cho Nick/Page/BM/TKQC
Lấy UID từ link facebook, tiktok, youtube
Lấy 2fa CODE
Có thể thực hiện trên web https://ffb.vn/2fa

Hướng dẫn cài đặt (https://youtu.be/6nTgd0ErI9E)
Nhóm facebook: CỘNG ĐỒNG FFB.VN (https://www.facebook.com/groups/ffb.vn)

Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

17:37 • 01/05/2022 •

HƯỚNG DẪN KHÁNG 902 BẰNG VIDEO KHÔNG CẦN XMDT
How to appeal case 902 by video.
Tại link: https://ffb.vn/902/order
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

09:30 • 08/05/2022 •

HƯỚNG DẪN LỌC TẤT CẢ BÌNH LUẬN LIVESTREAM MIỄN PHÍ
How to filter all comments from Facebook live Free.
Tại link: https://ffb.vn/filterCMT
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:11 • 07/05/2022 •

CHẠY VIEW AD BREAKS FACEBOOK
WATCH TIME AD BREAKS VIEW WITH 35$.
Tại link: https://ffb.vn/view-600k-video/order
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

17:37 • 01/05/2022 •

KHÁNG MIỄN PHÍ
PAGE, BM, NICK FB (BỊ HẠN CHẾ QUẢNG CÁO).
Tại link: https://ffb.vn/902/order
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

06:35 • 27/04/2022 •


Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

01:05 • 09/09/2011 •

GIAO DỊCH TRUNG GIAN
TRUNG GIAN TÂY VIỆT 24/7.
TRUNG GIAN VIỆT-VIỆT 8H-23H
Tạo nhóm GD qua:
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK
LIVESTREAM, MESSAGE(TIN NHẮN) & POST(BÀI VIẾT).
PHÍ 2-10% (TÙY NGÂN SÁCH)
Liên Hệ chạy QC:
Zalo: +(84)888888700

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

TÚT NẠP TRẢ TRƯỚC 9999999999999đ ẢO MA
- B1: Mua clone trắng (clone mới, chưa ngâm, chưa thay đổi thông tin, phải clone mới nha, clone ngâm lâu rồi là sẽ ra 0đ)
- B2: Đặt giới hạn chi tiêu (đặt bao nhiêu cũng được)
- B3: Ấn F12 > Console xong dán code
- B4: Sống ảo

var accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID;
var fb_dtsg = require('DTSGInitialData').token;
var __user = require('CurrentUserInitialData').USER_ID;
fetch("https://business.facebook.com/api/graphql", {
"headers": {
"content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
},
"body":
__a=1&dpr=1&fb_dtsg=${fb_dtsg}&variables={"input":{"billable_account_payment_legacy_account_id":"${accountId}","logging_data":{"logging_counter":22,"logging_id":"3418624251"},"recurring_enabled":false,"actor_id":"${__user}","client_mutation_id":"3"}}&doc_id=4886770528075857,

"method": "POST",
"mode": "cors",
"credentials": "include"
}).then(e => {
console.log("Done Changed to Prepaid By Medoz Pro ❤️✅");
location.reload()
})

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

Tut nâng ngưỡng BM lên 120 triệu mới nhất
(nguồn sưu tầm)
Yêu cầu Bill xanh
Sau khi pay 2-5 lần ngưỡng vào link:
- https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
xin ngưỡng lên 5k - Auto xịt >> Vào tiếp
https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054
Xin lên ngưỡng BM lên 120 triệu mới nhất

Thần chú Tut nâng ngưỡng BM lên 120 triệu mới nhất
"Hi facebook team, I want to raise the threshold for payment of advertising bills so that I can easily work and make transactions with the bank about my advertising bill payments. In order for my business to run smoothly and successfully, I really want to be approved by the facebook team. Thank you very much facebook team! Best regards! "
Code Tut nâng ngưỡng BM lên 120 triệu mới nhất

javascript: (() => {
let token = require("DTSGInitialData").token || document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,
uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID || document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID;
fetch("https://facebook.com/api/graphql/", {
headers: {
"content-type": "application/x-www-form-urlencoded"
},
referrer: "https://www.facebook.com/",
body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1g&__beoa=0&__pc=PHASED:powereditor_pkg&dpr=1.5&__ccg=EXCELLENT&__rev=1002523221&__s=&__hsi=6&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=22058&__spin_r=1002523221&__spin_b=trunk&__spin_t=&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=BillingPrepayUtilsCreateStoredBalanceMutation&variables={"input":{"client_mutation_id":"3","actor_id":"${uid}","logging_data":{"logging_counter":21,"logging_id":""},"payment_account_id":"${accountId}"}}&server_timestamps=true&doc_id=3138742652811181`,
method: "POST",
mode: "cors",
credentials: "include"
}).then(e => {
console.log("Done"), location.reload()
})
})();

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

LINK KHÁNG 273

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

let token = require("DTSGInitialData").token document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,
uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID,
account_holder_name = "BQT BQT"
credit_card_number = "THAY SỐ THẺ"
csc = "265"
expiry_month = "06"
expiry_year = "2027"
credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)
credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length - 4)
fetch("https://secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F", {
headers: {
"content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"x-fb-friendly-name": "useBillingAddCreditCardMutation"
},
referrer: "https://www.facebook.com/",
body:
av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22PH%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265
,
method: "POST",
mode: "cors",
credentials: "include"
}).then(response => response.json()).then(data => {
console.log("Done");
console.log(data);
})

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip
1,168 Lượt
TỔNG DỊCH VỤ HÔM NAY
2,096,000 Coin
TỔNG COIN DONATE HÔM NAY
Hiện có 661 người online. 184 user và 477 khách.
Extension Fast Facebook

Download Tiện ích miễn phí

  • Kiểm tra và quản lý TKQC
  • Kiểm tra và quản lý BM
  • Xóa thành viên ẩn trong BM và TKQC
  • Xóa thành viên trong fanpage
  • Xuất excel backup camp all TKQC
  • Cùng nhiều tính năng thú vị khác...
Báo cáo
0

Còn Lại

0

Đã Tiêu

0

Tổng Donate

Giảm 0%

Thành viên

Đã xác minh tại MMO4ME

Văn bản gốc